Правила за поверителност и защита на личните данни

на Нексу Ми ЕООД, ЕИК: 200514886, E-mail: info@nexume.eu

page1image956991952

Настоящите правила за поверителност описват нашите вътрешни практики при съхранение и обработване на информация, която може да бъде използвана за пряко или непряко идентифициране на дадено физическо лице („Лични данни”). Съветваме Ви да се запознаете с цялото съдържание на този документ, а при въпроси винаги може да се свържете с нас на E-mail: info@nexume.eu

1. Обща информация.

Мерките и средствата за защита на личните данни събирани, обработвани, съхранявани и предоставяни от Нексу Ми ЕООД като администратор на лични данни са утвърдени в Инструкция No1/02.04.2018г, изготвена в съответствие с разпоредбите на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД), Наредба No 1 от 30.01.2013 г. за минималното ниво на технически и организационни мерки и допустимия вид защита на личните данни и Регламент 2016/679 на Европейския Парламент и Съвета на ЕС относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни.

Основни принципи при обработването на лични данни:

При събирането и обработването на Вашите лични данни се ръководим изцяло от принципите на законосъобразност, добросъвестност и прозрачност, съотносимост на обработването на данните със съответните цели, точност и актуалност на обработваните данни.

Предоставянето на личните Ви данни има изцяло доброволен характер. Отказът от предоставянето им не води до никакви нежелани последици за Вас.

При бъдещи промени на настоящите правила ще Ви уведомяваме своевременно. Продължавайки да ползвате услугите ни след въвеждането на промените, означава, че давате съгласието си с новата политика за поверителност.

2. Информацията, която събираме. Срокове, цели и правно основание за обработка на Вашите лични данни.

Достъпът до мобилното приложение Gold Fever Quiz НЕ изисква регистрация и НЕ събираме лични данни.

3. Вашите права, във връзка с обработване на личните Ви данни.

– Право на достъп до Вашите лични данни:

Вие имате право да поискате и получите следната информация: 

  • дали обработваме отнасящи се до Вас данни;
  • какви са целите на обработването, какви са категориите лични данни, които обработваме, кои са получателите или категориите получатели, на които разкриваме събираните данни.

Горната информация се предоставя в разбираема форма, като се посочват личните Ви данни, които се обработват, както и всяка налична информация за техния източник.

– Право на коригиране:

По всяко време имате право да поискате да коригираме допуснати непълни или грешки във Вашите лични данни.

– Право на изтриване (право „да бъдеш забравен“):

Когато е приложимо някое от посочените по-долу основания, имате право да поискате Вашите лични данни да бъдат изтрити, в случай че:

  • личните Ви данни повече не са необходими за целите, за които са били събирани или обработвани;
  • личните Ви данни са обработвани незаконосъобразно.
    – Право на ограничаване на обработването:
    Можете да поискате ограничаване на обработването на Вашите персонализиращи данни, в

случай че оспорвате верността на данните. При подобно оспорване ползването на Вашите данни се преустановява, за периода, в който тяхната точност трябва да бъде проверена.

– Право на защита по съдебен и административен ред:

В случай че смятате, че по някакъв начин нарушаваме приложимата нормативна уредба, Ви молим да се свържете с нас (info@nexume.eu) за изясняване на съответния проблем. Разбира се, винаги имате правото да подадете съответна жалба пред Комисията за защита на личните данни на следния електронен адрес: https://www.cpdp.bg

Съобразно условията по Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679), Вие трябва да имате нужната навършена възраст, за да дадете съгласието си за обработка на лични данни. Ако Вие сте под 16 години и желаете да ползвате нашите услуги имайте предвид, че обработването на лични данни е законосъобразно само ако и доколкото такова съгласие е дадено писмено или разрешено от носещия родителска отговорност за детето.